Zapytanie ofertowe nr EPICLA/4/2017

11.12.2017

W związku z udziałem firmy EC Systems Sp. z o.o. w projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Opracowanie modelu eksperymentalnego systemu oceny stanu technicznego hybrydowych przekładni obiegowych dużej mocy dla energetyki wiatrowej i górnictwa, pracujących w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Badań Stosowanych III, Ścieżka B, w ramach zad. 9 pn. „Opracowanie możliwości zastosowania komunikacji radiowej w warunkach rzeczywistych” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Analizę i badania możliwości optymalizacji oraz osiągalnych parametrów transmisji bezprzewodowej w warunkach kopalnianych. W skład pracy powinny wchodzić zadania:

 • analiza możliwości optymalizacji algorytmu transmisji danych pomiarowych
 • propozycja doboru fizycznego modułu radiowego oraz procesora
 • analiza wykonalności i specyfikacja parametrów testowego systemu pomiarowego
 • przeprowadzenie badań w warunkach kopalnianych
 • analiza żywotności pracy układu przy zasilaniu bateryjnym.

Złożona oferta powinna zawierać:

 • cenę całkowitą netto i brutto,
 • termin ważności oferty,
 • termin płatności,
 • czas realizacji.

Miejsce i termin składania ofert:

 • ofertę należy złożyć do dn. 21.12.2017 do godz. 16:00,
 • oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
 • oferta może być przesłana mailowo na adres: info@ec-systems.pl, lub za pośrednictwem poczty na adres: EC Systems Sp. z o.o., ul. Pilotów 2e, 31-462 Kraków.

Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się ceną (max. 70 pkt.) oraz czasem realizacji zamówienia (max. 30 pkt.) Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: info@ec-systems.pl.

« wróć